Přednášky 29. Kubátova dne

Podrobný program a videozáznamy (YouTube) přednášek. Symposium se uskutečnilo 8. – 9. 3. 2024 v Praze.

PÁTEK 8. 3. 2024

Úvodní část

Zahájení symposia (Opening of the symposium)
MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
[VIDEO]

SEKCE I
PROF. MUDR. RUDOLF KUBÁT, DRSC. A HISTORIE ORTOPEDICKÉ PROTETIKY
(PROF. MUDR. RUDOLF KUBÁT, DRSC. AND THE HISTORY OF ORTHOPAEDIC PROSTHETICS)

Předsedající: MUDr. Jan Diamant, prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc. a ortopedická protetika (Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc. and orthopaedic prosthetics)
prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc. – předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně z.s.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
[VIDEO]

Historie ortopedické protetiky (History of orthopaedic prosthetics)
MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.
PROTEOR CZ, s.r.o., Ostrava
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie IPVZ

[VIDEO]

SEKCE II
CO JE NORMA V OBDOBÍ RŮSTU
(WHAT IS THE NORM IN THE GROWTH PERIOD)

Předsedající: MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

Růstový vzorec člověka (Human growth pattern)
RNDr. Daniela Zemková, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
Pediatrická klinika 2.lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol, Praha

[VIDEO]

A healthy human. Conjoined multisystem pathways in Growth. The biomechanical, the neurodynamical and the biochemical systems: “coworkers” in the processes of natural growth and consequences of Hypokinesia in their development (Zdravý člověk. Navzájem propojené multisystémové dráhy v oblasti růstu. Biomechanické, neurodynamické a biochemické systémy: „spolupracovníci“ v procesech přirozeného růstu a důsledky hypokinezie na jejich vývoj)
Van Loon Piet1, Soeterbroek A.M.2, Grotenhuis J.A.3 nd Smit T.H.4
1 Orthopedic surgeon, Proktovar, Hengelo, the Netherlands
2 Analyst, Chairman of Posture Network Netherlands, the Netherlands
3 Em. Prof. of Neurosurgery Radboud University Nijmegen, the Netherlands
4 Professor of Tissue Engineering; Mechanobiology of development and disease; Amsterdam MC, the Netherlands

[VIDEO 1, VIDEO 2]

Děti a barefoot. Ano či ne? (Children and the barefoot. Yes or no?)
MUDr. Miroslav Havrda
Podiatrická Klinika, Hradec Králové
[VIDEO]

Sport dětí s protézou pohledem fyzioterapeuta (Sport of children with prosthesis in the view of a physiotherapist)
Hana Kohoutová, DiS
Otto Bock ČR, Zruč Senec
[VIDEO]

Povinnosti lékaře při preskripci zdravotnického prostředku na zakázku dle současné legislativy (Duties of a physician in the prescription of a custom-made medical device according to the current legislation)
Ing. Martin Tulis
ředitel Odboru dozoru nad trhem zdravotnických prostředků, Sekce regulace zdravotnických prostředků, Státní ústav pro kontrolu léčiv
[VIDEO]

SEKCE III
GENETICKÉ CHOROBY POJIVA
(GENETIC CONNECTIVE TISSUE DISEASES)

Předsedající: as. MUDr. Josef Kraus, CSc., RNDr. Daniela Zemková, CSc., doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Molekulární diagnostika genetických chorob skeletu (Molecular diagnostics of genetic skeletal diseases)
MUDr. Veronika Krulišová, Ph.D.1, prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.2,3, RNDr. Daniela Zemková, CSc.2,4, MUDr. Michalovská Renáta, Ph.D.1, Mgr. Helena Paszeková1, MUDr. Zděnka Vlčková, Ph.D.1
1 GHC Genetics, Praha
2 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
3 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
4 Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

[VIDEO]

Rozdílné aspekty hypofosfatázie a X-vázané hypofosfatemické křivice (Different aspects of hypophosphatasia and X-linked hypophosphatemic rickets)
prof. MUD. Milan Bayer, CSc., prof. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Prezentace podpořena firmou Astra Zeneca
[VIDEO]

Paradoxní mineralizace (Paradoxical mineralisation)
Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
Dětské oddělení Klatovské nemocnice
[VIDEO]

Spektrum onemocnění v důsledku selhání fibrilinu: Geleofyzická dysplázie (Spectrum of diseases resulting from fibrillin failure: Geleophysical dysplasia)
RNDr. Daniela Zemková, CSc.1,3, MUDr. Shenali A. Amaratunga1, Mgr. Aneta Kodytková1, MUDr. Věra Hůrková2, prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.1
1 Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty a FN Motol, Praha
2 Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO, Zlín
3 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu

[VIDEO]

Neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1 a typ 2 (Neurofibromatosis von Recklinghausen type 1 and type 2)
as. MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF a FN Motol, Praha
[VIDEO]

Neurofibromatóza, typ 1: kazuistika ortopedické léčby fibulární pseudoartrózy (Neurofibromatosis type 1: a case report of orthopaedic treatment of fibular pseudoarthrosis)
prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.1,2, MUDr. Alena Maříková1, RNDr. Daniela Zemková, CSc.1,4, MUDr. Veronika Krulišová, Ph.D.3
1 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
3 GHC Genetics, Praha
4 Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

[VIDEO]

SOBOTA 9. 3. 2024

Představení jubilantů, čestných členů Společnosti pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně a Ortopedicko-protetické společnosti ČLS J.E. Purkyně z.s. (Introduction of jubilarians, honorary members of the Society for Connective Tissues of the J.E. Purkyně Society and the Orthopaedic-Prosthetic Society of the J.E. Purkyně Society)
Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc. – předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně z.s
MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D. – předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS J.E. Purkyně z.s.
[VIDEO]

SEKCE IV
PALEOPATOLOGIE A LÉKAŘSTVÍ V HISTORII UMĚNÍ
(PALEOPATHOLOGY AND MEDICINE IN THE ART HISTORY)

Předsedající: Prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D, DrSc.

Svatí patroni lékařů a světci jako přímluvci při nemocech (Patron saints of physicians and saints as intercessors in diseases)
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
Český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Člen vědecké rady Národní galerie v Praze.
[VIDEO]

Středověké Sedlčany: příběh kalvy s trepanací a fresky Klanění třech králů (Medieval Sedlčany: the story of the calva with trepanation and the fresco “Adoration of the Three Kings“)
Prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DrSc., MgA. Vít Zapletal, Zdenka Musilová
[VIDEO]

SEKCE V
ZÍSKANÉ A VROZENÉ VADY POJIVOVÉ TKÁNĚ – BIOMECHANICKÉ ASPEKTY
(ACQUIRED AND CONGENITAL CONNECTIVE TISSUE DEFECTS – THE BIOMECHANICAL ASPECTS)

Předsedající: as. MUDr. Josef Kraus, CSc., Ph.D., MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Novinky v odlehčení syndromu diabetické nohy a jejich použití v klinické praxi (News in the offloading of diabetic foot syndrome and their use in clinical practice)
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Centrum diabetologie IKEM, Praha
[VIDEO]

Ovlivnění tlakových sil aplikací dynamické neuromuskulární stabilizace u ploché nohy dospělého člověka (Influence of compressive forces by application of dynamic neuromuscular stabilization in the flat foot of an adult)
PaedDr. Frána Michal Joshua, MBA, MHA, LL. M.
Poliklinika Dr. Frány, Praha
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

[VIDEO]

Koalice tarzálních kostí – multioborová spolupráce – kazuistika (Coalition of tarsal bones – multidisciplinary cooperation – a case report)
Bc. Veronika Šnellyová, Alena Lednická
Fyzio Beskyd s.r.o., Frýdek-Místek
[VIDEO]

Úskalí prodlužování dolních končetin u dospělého – kazuistika (Pitfalls of lower limb lengthening in an adult – a case report)
MUDr. Michal Svoboda, Ph.D.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
PROTEOR CZ, s.r.o., Olomouc

[VIDEO]

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A BIOMECHANICKÉ ASPEKTY POJIVA
(SELECTED BIOCHEMICAL AND BIOMECHANICAL ASPECTS OF THE CONNECTIVE TISSUES)

Předsedající: prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc., RNDr. Martin Braun, Ph.D.

Změny stopových prvků (Mn, Co, Ni, Cu, Rb, Mo a Ba) v molárech dolní čelisti potkana po přerušení nervus alveolaris inferior Changes in the abundance of trace elements (Mn, Co, Ni, Cu, Rb, Mo and Ba) in the molars of a rat mandible after interruption of the nervus alveolaris inferior()
MUDr. Ivo Němec1, prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.2, prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.3, Ing. Martin Hill, DrSc.4, prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.5
1 Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
2 Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Klinika plastické chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlovaa Fakultní nemocnice Bulovka
3 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
4 Endokrinologický ústav, Praha
5 Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

[VIDEO]

Hořčíkové vstřebatelné implantáty pro fixaci kostí: současný stav a budoucnost (Magnesium absorbable implants for bone fixation: current state of the art and the future)
Ing. Karel Tesař, Ph.D.1, MDDr. Jitka Luňáčková2, Ing. Margit Žaloudková, Ph.D.3, Doc. Ing. Karel Balík, CSc.3
1 Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
2 Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Praha

[VIDEO]

SEKCE VI
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA A PODIATRIE
(ORTHOPAEDIC PROSTHETICS AND PODIATRY)

Předsedající: MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Správný postup při preskripci individuálně zhotovených ortéz a protéz (The correct procedure for prescribing individually made orthoses and prostheses)
MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.
PROTEOR CZ s.r.o., Ostrava
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN a LF Ostravské univerzity
Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie IPVZ

[VIDEO]

Jaké informace potřebuje ortotik – protetik k výrobě pomůcky od indikujícího lékaře? (What kind of information needs an orthotist – prosthetist from the indicating doctor to produce an appliance?)
Soňa Boštíková, DiS
PROTEOR CZ s.r.o., Ostrava
[VIDEO]

Budoucí rozvoj a nové standardy v ortotice (Future advancement and new standards in orthotics)
Bc. Jan Šnytr
Otto Bock ČR, Zruč – Senec
[VIDEO]

Vhodné pohybové aktivity u pacientů se skoliozou (Suitable physical activities for patients with scoliosis)
PhDr. Iveta Pallova, Ph.D.
F-Therapy s.r.o., Praha
[VIDEO]

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA A PODIATRIE
(ORTHOPAEDIC PROSTHETICS AND PODIATRY)

Předsedající: MUDr. Radek Černý, MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.

První paprsek a hallux valgus – důvěřuj, ale prověřuj (First ray and hallux valgus – trust but verify)
MUDr. Radek Černý
Ortopedická ambulance Poliklinika Žďár nad Sázavou
Ortopedické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě

[VIDEO]

Cheilektomie, MIS, artrodeza (Cheilectomy, MIS, arthrodesis)
MUDr. Stošek Jiří
Centrum jednodenní ortopedie Orlová – pracoviště Karviná-Ráj
[VIDEO]

Miniinvazivní chirurgie u syndromu diabetické nohy (Mini-invasive surgery in diabetic foot syndrome)
MUDr. Martin Holinka, Ph.D.
Ortopedické oddělení nemocnice Karviná-Ráj
[VIDEO]

ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ SYMPOSIA
(CONCLUSION AND EVALUATION OF THE SYMPOSIUM)

MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D. & prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc. & RNDr. Martin Braun, Ph.D.
[VIDEO]