Pohybové ústrojí – Slovo čtenářům

Vážení čtenáři, autoři a inzerenti!

Děkujeme za Vaši pomoc při tvorbě mezioborového odborného recenzovaného časopisu „Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii (dále PÚ)“.

Od roku 2013 je časopis PÚ vydáván pouze v elektronické formě (v roce 2014 bylo přiděleno nové ISSN 2336-4777). Časopis PÚ byl v roce 2008 zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V souvislosti se změnou v elektronickou formu vydávání v roce 2013 časopis nedopatřením vypadl z tohoto Seznamu. Od roku 2015 je elektronická forma Pohybového ústrojí opět na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Všechna čísla a dvojčísla časopisu (včetně Suplement) vydaná od roku 1997 najdete ve formátu PDF na webové doméně Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s. http://www.pojivo.cz/cz/pohybove-ustroji/ (bezplatný přístup).

Vzhledem k trvajícímu nedostatku tematicky vhodných odborných příspěvků a k elektronickému vydávání časopisu se redakční rada rozhodla vydávat od roku 2016 příspěvky přijaté po recenzi k publikaci v časopisu PÚ v chronologickém pořadí jako číslo 1 a 2, dále dvě samostatná Suplementa s příspěvky ze symposií Kubátovy dny a Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium. Nedostatek příspěvků je příčinou zpožděného vydávání.

Redakční rada schválila návrh prof. Maříka vydat zpětně dvě čísla PÚ 2018 s podtitulem „In memory to Milan Roth“ s cílem oživit a vyzvednout prioritní celosvětově nedoceněnou experimentální práci pana doc. MUDr. Milana Rotha, DrSc., kterou shrnul v monografii „Neurovertebral and Osteoneural Growth Relations. A concept of normal and pathological development of the skeleton” vydanou v roce 1985 v Opuscula Radiologica; Acta facultatis medicae Universitatis Brunensis; Univerzita J.E. Purkyně v Brně.

V čísle 1/2018 budou re-publikovány dvě jeho práce vydané v PÚ v roce 1995 a 1996, protože se neuchovaly v elektronické formě a nejsou k dohledání na webových stránkách SPT ČLS JEP. Další bude práce pana Dr. Pieta van Loona z Holandska „Milan Roth Legacy to Medicine“. Číslo 2/2018 bude věnováno komplexnímu přístupu k adolescentní idiopatické skolióze v podání pana prof. Dr. Mikhaila Dudina, DSc. a jeho týmu (Children’s Rehabilitation Center of Orthopaedics and Traumatology „Ogonyok“, St. Petersburg, Russia).

Se zpožděním předkládané číslo 1 časopisu PÚ, 26, 2019 obsahuje 4 původní hodnotné práce z oblasti dětské a dospělé ortopedie, rehabilitace a biomechaniky. 26. ročník časopisu Pohybové ústrojí (2019) je věnován jubilantům – čestným členům SPT ČLS JEP z.s., a to profesoru Tomaszi Karskimu, MD, PhD (80 let) a profesoru Mikhailu Dudinovi, DSc. (70 let), kterým bylo uděleno Čestné členství v České lékařské společnosti J.E. Purkyně při příležitosti konání The 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička (6 th IACAH, 3.–5.9.2019, Humpolec) a panu doc. MUDr. Petrovi Korbelářovi, CSc. (70 let). Jejich odborná CV jsou uvedena v Suplementu 2 časopisu Pohybové ústrojí, 2019, ročník 26.

V tomto čísle najdete vzpomínku na čestného člena Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP a České antropologické společnosti pana doc. RNDr. Pavla Bláhu, CSc., který nás opustil v říjnu 2019. Byl čestným prezidentem a členem organizačního výboru 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička (Humpolec, 3.–5. 9.2019), kterého se ze zdravotních důvodů již nezúčastnil.

Zástupci redakční rady časopisu PÚ navrhli přijmout mezi členy mezinárodní redakční rady Dr. Piet von Loona (Netherlands) a Dr. Alekseie Arseneva (St. Petersburg, Russia). Oba jmenovaní byli dotázáni, poslali svůj souhlas a své odborné zaměření. Členství v mezinárodní RR bylo ukončeno panu Assist Prof. Aleksei Shashkovi (St. Petersburg, Russia) a panu Prof. Mohamed Alam-Eldinovi, MD, Sohag, Egypt. Změny jsou uvedeny v časopisu Pohybové ústrojí 1/2019.

Posláním časopisu PÚ je uveřejňovat vědecké práce zabývající se diagnostikou a symptomatickým mezioborovým léčením genetických kostních chorob, vrozených defektů končetin, sekundární osteoporózy, osteo/spondyloartrózy, ale i jiných chorob, které ve svých důsledcích negativně ovlivňují růst, vývoj a kvalitu pohybové ústrojí v průběhu lidského života. Dále práce vycházející z výzkumu pojivových tkání na všech úrovních poznání, práce orientované na biochemickou, morfologickou, genetickou a molekulární diagnostiku chorob pohybového ústrojí.

Zvláštní pozornost je přikládána pracím z oblasti ortopedické a antropologické biomechaniky, neuroadaptačním změnám skeletu v období růstu, řízené remodelaci pojivových tkání, studiím muskuloskeletálních a neuronálních interakcí v závislosti na léčebných metodách (kalciotropní léky, rehabilitace, ortoticko-protetické a operační léčení) a v neposlední řadě sdělením antropologickým a paleopatologickým. Oceňujeme především interdisciplinárně zaměřené práce. V anglickém jazyce jsou publikována sdělení zahraničních i našich autorů. Žádaným doplněním obsahu časopisu jsou zprávy ze sjezdů a konferencí. V rubrice zprávy zveřejňujeme oznámení o životním výročí členů RR časopisu, SPT ČLS JEP z.s., Ortopedicko-protetické společnosti (OPS) ČLS JEP z.s. a významných osobností, sdělení o prioritních pozorováních, ze studijních a poznávacích cest aj.

V každém ročníku najdete směrnice pro autory příspěvků, kterým věnujte prosím pozornost při tvorbě Vašich vědeckých sdělení. Souhrny prací publikovaných v časopisu jsou excerpovány v EMBASE / Excerpta Medica (od r. 1994) a v Bibliographia medica Čechoslovaca (od r. 2010).

K prosazení časopisu Pohybové ústrojí mezinárodně přispívá citovat práce publikované v našem časopisu v příspěvcích posílaných do zahraničních impaktovaných časopisů. Pro zvýšení mezinárodního zájmu o časopis PÚ je žádoucí získávat původní kvalitní práce a kazuistiky v angličtině. Souhrny všech prací doporučujeme psát co nejvýstižněji, strukturovaně, česky a anglicky (objectives, methods, results and discussion), s klíčovými slovy.

Těšíme se na Vaši spolupráci a tvůrčí připomínky.

Redakční rada