Pohybové ústrojí – Slovo čtenářům

Vážení čtenáři, autoři a inzerenti,

děkujeme za Vaši pomoc při tvorbě mezioborového odborného recenzovaného časopisu „Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii (dále PÚ)“. Prohlubující se finanční a ekonomická situace ve zdravotnictví, stálé snižování úhrad zdravotnickým zařízením dopadá v posledních letech zvláště nepříznivě na ambulantní specialisty, ale i firmy podnikající ve zdravotnictví, a proto jsme museli přistoupit k radikální změně ve vydávání. Od roku 2013 je časopis vydáván pouze v elektronické formě. Pro současné odběratele časopisu PÚ a další zájemce doporučujeme přihlásit se na http://www.pojivo.cz/en/newsletter/, zadat jméno a e-mailovou adresu, na kterou bude časopis posílán. Na webové doméně SPT ČLS JEP http://www.pojivo.cz/cz/pohybove-ustroji/ naleznete ve formátu PDF všechna jednotlivá čísla a dvojčísla časopisu (včetně Suplement) vydaná od roku 1997 (bezplatný přístup).

Dvojčíslo časopisu 3+4, ročník 20 je věnováno významnému dětskému ortopedovi panu prof. Michaelovi Bellemorovi, MD, PhD z New Children ́s Hospital v Sydney, členovi mezinárodní redakční rady časopisu PÚ a čestnému členovi SPT ČLS JEP a významnému kriminalistovi – t.č. rektorovi Vysoké školy kriminalistiky v Karlových Varech panu prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr. h. c., kteří v tomto roce oslavili významné životní výročí.

V suplementu jsou publikována Abstracta referátů přednesených na mezinárodním The 15th Prague-Lublin-Sydney Symposiu, téma: Interdisciplinary Approach to Disorders and Defects of Locomotor Apparatus, St. Petersburg, Russia, 15th–22nd September 2013. Symposium mělo velmi vysokou odbornou úroveň, i společenskou díky obětavé spolupráci pana Assist. Prof. Alekseye Shashko, MD a Prof. Mikhaila Dudina, MD, PhD. Pan RNDr. A. Lichý provedl aktualizaci webových stránek SPT – http://www.pojivo.cz, kde jsou uvedeny 1. informace o plánovaných akcích v roce 2014. 19. Kubátův den se bude jako každoročně konat v Lékařském domě v Praze, téma symposia je „Poruchy růstu, mezioborový pohled“.

Po velmi úspěšných mezinárodních symposiích v roce 2012 a 2013 se připravuje The 16th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium v Lublinu, Polsko. Hlavní organizace se ujali General Direktor Zbigniew Kedzierski, MD s Prof. Tomaszem Karskim, MD, PhD a Assist. Prof. Jackem Karskim, MD. Téma symposia je „Disorders of growth and defects of growth epiphysis“. Symposium se bude konat 21.–24. září 2014, přihlášky k aktivní účasti je třeba poslat do 31. 5. 2014.

Při schůzce výboru SPT ČLS JEP a redakční rady časopisu PÚ dne 4. 11. 2013 bylo odsouhlaseno akceptovat do RR specialisty v rehabilitaci paní Mgr. Ivetu Pallovou, PhD. a pana MUDr. Ivana Vařeku, PhD. Do Mezinárodní redakční rady časopisu PÚ byli navrženi a odsouhlaseni 4 noví členové, a to Assist. Prof. Jacek Karski, M.D. – dětský ortoped z Lublinu, Polsko, Prof. Mohamed Alam-Eldin – ortoped a traumatolog, proděkan univerzity v Sohagu, Egypt, dále Prof. Mikhail Dudin, MD, PhD a Assit. Prof. Aleksey Shashko, oba z Children’s Rehabilitation Center of Orthopaedics and Traumatology“ Ogonyok, St. Petersburg, Russia. Více než 2leté úsilí Odborné společnosti ortopedicko-protetická ČLS JEP prosadit postgraduální vzdělávání v oboru ortopedická protetika bylo úspěšné, obor je zařazen mezi obory s nástavbovou atestací (novela vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.). Nástavbová atestace je otevřena pro specialisty z oboru ortopedie, chirurgie, rehabilitace, neurologie a úrazové chirurgie.

Jako v dřívějších letech je předmětem a hlavním posláním časopisu PÚ publikovat práce vycházející z výzkumu pojivových tkání, práce orientované na biochemickou, morfologickou, genetickou a molekulární diagnostiku a kostní metabolismus vrozených chorob pohybového ústrojí i získaných vad. Dále práce klinické, týkající se symptomatické léčby metabolických kostních chorob, osteoporózy, sekundární osteoporózy, osteo/spondyloartrózy, kostních dysplazií, končetinových anomálií, dysmorfických vad pohybového aparátu a genetických syndromů, ale i jiných chorob, které ve svých důsledcích negativně ovlivňují pohybové ústrojí v průběhu lidského života. Zvláštní pozornost je přikládána pracím z oblasti biomechaniky, neuroadaptivním změnám skeletu, řízené remodelaci pojivových tkání v závislosti na léčebných metodách (kalciotropní léky, rehabilitace, ortoticko-protetické a operační léčení), studiím muskuloskeletálních a neuronálních interakcí, v neposlední řadě sdělením antropologickým i paleopatologickým. Významné jsou především interdisciplinárně zaměřené práce. V anglickém jazyce jsou publikována sdělení zahraničních i našich autorů. Žádaným doplněním obsahu časopisu jsou zprávy ze sjezdů a konferencí. V rubrice zprávy zveřejňujeme oznámení o životním výročí členů RR časopisu, SPT ČLS JEP a významných osobností, sdělení o prioritních pozorováních, ze studijních a poznávacích cest aj.

Jako každoročně uvádíme směrnice pro autory příspěvků, kterým věnujte prosím pozornost při tvorbě Vašich vědeckých sdělení. Časopis PÚ byl v roce 2008 zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Souhrny prací publikovaných v časopisu jsou excerpovány v EMBASE / Excerpta Medica (od r. 1994) a v Bibliographia medica Čechoslovaca (od r. 2010). K prosazení časopisu Pohybové ústrojí mezinárodně je velmi významné citovat práce uveřejněné v časopisu v příspěvcích posílaných do zahraničních časopisů. Pro zvýšení úrovně časopisu PÚ je nezbytné získávat původní kvalitní práce a kasuistiky, které doporučujeme publikovat v angličtině s cílem zvýšit zájem o náš časopis v odborném světě. Souhrny původních prací doporučujeme psát co nejvýstižněji, strukturovaně česky a anglicky (objectives, methods, results and discussion), s klíčovými slovy.

Těšíme se na Vaši tvůrčí spolupráci během roku 2014

Redakční rada