Přednášky 28. Kubátova dne

Podrobný program a videozáznamy (YouTube) přednášek. Symposium se uskutečnilo 25.3.2023 v Praze.

SOBOTA 25. 3. 2023

Úvodní část

Zahájení symposia
Představení jubilantů, čestných členů Společnosti pro pojivové tkáně (SPT) ČLS JEP
Představení jubilantů, členů SPT ČLS JEP
Předání ocenění
Vzpomínka na čestné členy SPT ČLS JEP
[VIDEO]

SEKCE I
SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVA – REVMATOLOGIE

Předsedající: as. MUDr. Josef Kraus, CSc., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Revmatická onemocnění z pohledu neurologa
as. MUDr. Kraus Josef, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF a FN Motol, Praha
[VIDEO]

Možnosti ortopedické protetiky v revmatologii
MUDr. Krawczyk Petr, Ph.D.
PROTEOR CZ, s.r.o., Ostrava, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie IPVZ
[VIDEO]

SEKCE II
GENETICKÉ CHOROBY SKELETU

Předsedající: Předsedající: doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., RNDr. Daniela Zemková, CSc., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Genetika vzácných onemocněni a specifika romské populace
prof. MUDr. Macek Milan jr., DrSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
[VIDEO]

Symfalangismus, karpální a tarsální koalice v kasuistických případech
prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.1,2, MUDr. Krulišová Veronika, Ph.D.3, RNDr. Zemková Daniela, CSc.4, MUDr. Vlčková Zděnka3, Mgr. Michalovská Renáta, Ph.D.3, Mgr. Paszeková Helena3
1 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
3 GHC Genetics, Praha
4 Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

[VIDEO]

Spondylometafyzární dysplazie, typ Kozlowski: variabilita klinických příznaků v jedné rodině
RNDr. Zemková Daniela, CSc.1, prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.2,3, MUDr. Černá Šárka4, MUDr. Laštůvková Jana4, MUDr. Černý Jan5, doc. Dr. Med. Kozlowski Kazimierz S., M.R.A.C.R.†6
1 Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha
2 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
3 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
4 Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice, Ústí n. Labem
5 Ortopedické oddělení, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí n. Labem
6 Westmead NSW 2145, Sydney, Australia

[VIDEO]

Bisfosfonáty v léčbě osteogenesis imperfecta – když nepomůže ibandronát, záchrání to zolendronát
Doc. MUDr. Kutílek Štěpán, CSc.1, MUDr. Rondziková-Mlynarčíková Eva1, MUDr. Pikner Richard, Ph.D.2, MUDr. Pospíšilová Markéta1
1 Dětské oddělení Klatovské nemocnice
2 Oddělení klinické biochemie a kostního metabolismu Klatovské nemocnice

[VIDEO]

Mnoho tváří hypofosfatázie
doc. MUDr. Kutílek Štěpán, CSc.1, Bc. Lukasová Markéta2, prof. MUDr. Honzík Tomáš, Ph.D.3
1 Dětské oddělení Klatovské nemocnice
2 Dětské oddělení Pardubické nemocnice
3 Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu I. LF UK a VFN

[VIDEO]

Distální artrogrypóza typu 1, nepopsaná varianta v genu TNNT3: kazuistika
MUDr. Krulišová Veronika, Ph.D.1, MUDr. Tomčová Petronela1, prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.2,3, RNDr. Zemková Daniela, CSc.4, MUDr. Vlčková Zděnka1
1 GHC Genetics, Praha
2 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
3 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
4 Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

[VIDEO]

SEKCE III
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

Předsedající: MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D., doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Vzdělávání v ortopedické protetice a podiatrii
MUDr. Krawczyk Petr, Ph.D.
Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie IPVZ, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, PROTEOR CZ s.r.o., NZZ Ostrava
[VIDEO]

3D tištěná ochranná maska u poúrazových stavů obličeje
Bc. Chapčák Petr1, Bc. Golová Štěpánka, MBA2, Ing. Rosický Michael1
1 Invent Medical Group, s.r.o.
2 Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o.

[VIDEO]

Pneumatická pooperační protéza v časné rehabilitaci po transtibiální amputaci
MUDr. Polanská Veronika, Mgr. Bohuslava Věchtová
Rehabilitační klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
[VIDEO]

Kazuistika pacientky po vybavení ortézou s kontrolou stojné fáze
Bc. Šnytr Jan
Otto Bock ČR, Plzeň
[VIDEO]

The Thoracolumbar Joint as the central pivot of Human Locomotion. Its development in form and function also in relation to the CNS and its fate in sedentary living youth
Van Loon Piet1, Soeterbroek A.M.2, Grotenhuis J.A.3 and Smit T.H.4
1 Orthopedic surgeon, Proktovar, Hengelo, The Netherlands
2 Analyst, Chairman of Posture Network Netherlands, The Netherlands
3 Em. Prof. of Neurosurgery Radboud University Nijmegen, The Netherlands
4 Professor of Tissue Engineering; Mechanobiology of development and disease; Amsterdam MC, The Netherlands

[VIDEO]

Typy postavení pánve a páteře v sagitální rovině
doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D.
Rehabilitační klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
[VIDEO]

Thoracolumbar Lordotic Intervention (TLI) in braces as treatment for the frequent postural deviations kyphosis and scoliosis. Development, relation to Osteoneural Growth (Roth) and results. Position in preventive orthopedics
Van Loon Piet et al.1, Soeterbroek A.M.2, Grotenhuis J.A.3 and Smit T.H.4
1 Orthopedic surgeon, Proktovar, Hengelo, The Netherlands
2 Analyst, Chairman of Posture Network Netherlands, The Netherlands
3 Em. Prof. of Neurosurgery Radboud University Nijmegen, The Netherlands
4 Professor of Tissue Engineering; Mechanobiology of development and disease; Amsterdam MC, The Netherlands

[VIDEO]

SEKCE IV
VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A BIOMECHANICKÉ ASPEKTY POJIVA

Předsedající: prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc., RNDr. Martin Braun, Ph.D.

Chondroprotektiva – účelná farmakoterapie nebo byznys?
MUDr. Funda Jiří
Ortopedie Dobříš s.r.o.
[VIDEO]

Hořčíkové drátky jako možná bandáž hrudní kosti po operaci srdce
Doc. Ing. Balík Karel, CSc.1, Ing. Žaloudková Margit, Ph.D.1, Ing. Sucharda Zbyněk1, Ing. Vrbová Radka, Ph.D.2, Ing. Tesař Karel, Ph.D.3
1 Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., Odd. kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
2 Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
3 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, Praha

[VIDEO]

Model chůze s holí a bez hole – síly ve šlachách a svalech
Prof. Ing. Čulík Jan, DrSc.
Volutova 16, Praha 5 – Jinonice, e-mail: culik.j@email.cz
[VIDEO]

Open eHealth 21 ANAM – nové aktuální a logisticky spolehlivé propojení všech zdravotních záznamů o pacientech s plně dostupnými anamnestickými daty v souslednosti: lékař/lékaři, laboratoře, diagnostické a terapeutické aparatury
Ing. Čermák Luděk
autor systémů OH21 a OH21 ANAM, DCB Actuaries and Consultants, Praha
[VIDEO]

SEKCE V
PODIATRIE

Předsedající: MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D., doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D. MBA, MHA, LL.M.

Noha – základna posturální funkce. Funkční pohled na řadu potíží v pohybovém aparátu
MUDr. Homolka Pavel
Reha-Praktik, s.r.o., Nýrsko
[VIDEO]

Novinky v podiatrii
MUDr. Fejfarová Vladimíra, Ph.D.
Podiatrické centrum, IKEM Praha
[VIDEO]

Komplexní prevence syndromu diabetické nohy
MUDr. Koliba Miroslav, Ph.D., MBA, MHA, LL.M
Diabetologická a podiatrická ambulance Ostrava – Bieblova 2, Interní a Kardiologická klinika FN Ostrava, Katedra interních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
[VIDEO]

Kalceotická intervence z pohledu fyzioterapeuta
PaedDr. Frána Michal Joshua, MBA, MHA, LL.M.
Poliklinika Dr. Frány, Praha, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Lékařská Fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
[VIDEO]

Ukončení symposia

Závěr a zhodnocení symposia
MUDr. Petr Krawczyk & prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc. & RNDr. Martin Braun, PhD
[VIDEO]